Privacy verklaring

PRIVACY BELEID  handtherapie Netwerk  Breda e.o.

Het Handtherapie Netwerk Breda e.o. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Voorzitter: Kathleen Geysen
Secretaris: Chantal Vervoort
Penningmeester: Ruud Rullens

Persoonsgegevens die wij verwerken
Handtherapie Netwerk Breda e.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u hebt aangegeven lid te willen worden van ons netwerk. U heeft deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Praktijkgegevens (naam, adresgegevens, telefoonnummer)
 • Beroep

Indien voor u van toepassing gebruikt Handtherapie Netwerk Breda e.o. functionele cookies om u in te kunnen laten loggen op het ledendeel van de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Handtherapie Netwerk Breda e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze notulen en uitnodiging voor overleg
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Handtherapie Netwerk Breda e.o. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het netwerk.) tussen zit.

Handtherapie Netwerk Breda e.o. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Ledenadministratie met alle gegevens zoals hierboven beschreven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Handtherapie Netwerk Breda e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle gegevens staan zolang u lid bent van het netwerk in de online beschermde database. Indien u uw lidmaatschap beëindigt,  zullen de gegevens nog 2 jaar bewaard worden voor administratieve doeleinden (jaarrekeningen / inkomsten / lidmaatschapsgelden)

Delen van persoonsgegevens met derden
Handtherapie Netwerk Breda e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met eventuele bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Handtherapie Netwerk Breda e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Handtherapie Netwerk Breda e.o. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken geen gebruik van google analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Handtherapie Netwerk Breda e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar c.vervoort@revant.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Handtherapie Netwerk Breda e.o. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Handtherapie Netwerk Breda e.o.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 10 juni  2018 en aangepast d.d. november 2022.